04 Νοε 2021

H SPEED AE Σύμβουλος Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΕΣΠΑ 2021-2027

H SPEED AE έχει αναλάβει την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο πλαίσιο του έργου διερευνήθηκαν οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος, εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια και προσδιορίστηκαν τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων, καθώς και ένα σύστημα παρακολούθησης και εφαρμογής των περιβαλλοντικών μέτρων. Επίσης, η SPEED παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διαβούλευση της Σ.Μ.Π.Ε. και την έκδοση της Κανονιστικής Πράξης.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA