Κοινωνικός Τομέας

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τους δημόσιους φορείς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις επιχειρήσεις στα ακόλουθα:

• να σχεδιάζουν και να αξιολογούν έργα και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης

• να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διοίκησης και διαχείρισης

• να διαμορφώνουν τις βασικές κατευθύνσεις και να συμμετέχουν σε καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης πολιτικών πρόνοιας και δημόσιας υγείας

• να προωθούν το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα:

• Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου Δημόσια Υγεία στην Πράξη: «Παρέμβαση στο Κένρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» (ΕΣΔΥ)

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές (Πρόγραμμα EQUAL, Αναπτυξιακή Σύμπραξη ‘ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ’).

• Επιχειρηματικότητα ανέργων σε νέες δεξιότητες στη Δυτ. Μακεδονία (Πρόγραμμα EQUAL, Αναπτυξιακή Σύμπραξη ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ’).

• Καταγραφή και αξιολόγηση των αντισταθμιστικών δράσεων των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών σε δέκα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (ΑΝΚΟ/ Νομαρχία Κοζάνης).

• Παρακολούθηση, συντονισμός και αξιολόγηση του έργου «Συνεργασία για την ανάπτυξη πολιτικών πρόνοιας και δημόσιας υγείας – εκπαίδευση εκπαιδευτών» (INTERREG IIIA Ελλάδα-Αλβανία).

• Αξιολόγηση του έργου «Ενίσχυση των Δεξιοτήτων ΑΜΕΑ μέσα από τη διαμόρφωση ενός πιλοτικού και καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης από απόσταση» (Πρόγραμμα EQUAL, Αναπτυξιακή Σύμπραξη «e-ΠΙΜΕΝΩ»).

• Εκπόνηση μελέτης Σχεδίου Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA