Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τους δημόσιους φορείς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις επιχειρήσεις στα ακόλουθα:

• να διαμορφώνουν στρατηγικές και προγράμματα ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

• να μελετούν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται ενεργειακά έργα και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

• να συμμετέχουν σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

• να αξιοποιούν κρατικές ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση των ενεργειακών έργων

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα:

•  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο «Land Acquisition and Easement Program for the TAP pipeline in Greece» του έργου: «Aγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ».

•  Εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο: Σταδιακή ανακαίνιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων με στόχο τη σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση». Έργο STEP-2-SPORT/Intelligent Energy Europe

• Διερεύνηση και καταγραφή των προτύπων που περιγράφουν παραμέτρους των ενεργειακών καταναλώσεων της ελληνικής οικογένειας για λογαριασμό του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.

•  Εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο: «Καλές πρακτικές χερσαίων και υποθαλάσσιων αιολικών πάρκων σε συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στον ευρωπαϊκό χώρο».  Έργο GPWIND / Intelligent Energy Europe

•  Ενεργειακός Σχεδιασμός, Τοπικά Σχέδια Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δημιουργία Ενεργειακών Κέντρων σε 6 περιοχές.

• Προγράμματα διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας σε νοσοκομεία, σχολεία και κτίρια γραφείων (SAVE, ECOS OVERTURE).

• Αξιολόγηση επενδύσεων με αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας – υποστήριξη επενδυτών (ALTENER). Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μονάδες αφαλάτωσης (APAS).

•  Μηχανισμός χρηματοδότησης από τρίτους επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ALTENER) και χρήση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης στα έργα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας μικρής κλίμακας (SAVE).

• Ανάπτυξη Μηχανισμού Monitoring & Targeting για την ενεργειακή διαχείριση και Ανάπτυξη υποδομής για την παροχή πληροφοριών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (Πρόγραμμα SAVE).

• Προώθηση τεχνολογιών αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας και βιομάζας σε αγορές της Βορ. Ελλάδας και της Βουλγαρίας (THERMIE).

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA