Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τους τοπικούς διοικητικούς, αυτοδιοικητικούς και αναπτυξιακούς φορείς στα ακόλουθα:

• να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να υλοποιούν έργα και προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης

• να εκπονούν επιχειρησιακά σχέδια, δράσεις, τοπικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και μελέτες κόστους – οφέλους και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε έργα υποδομής

• να διερευνούν ευκαιρίες χρηματοδότησης και να προετοιμάζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά την έγκριση και χρηματοδότηση των έργων τους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

• να υλοποιούν δράσεις προβολής και να αξιοποιούν νέα σχήματα χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων τους

Οι υπηρεσίες της SPEED σε άλλους τομείς (αγροτική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της υπαίθρου, περιβαλλοντικός σχεδιασμός και διαχείριση, επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενεργειακός προγραμματισμός και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουριστική ανάπτυξη και εναλλακτικές μορφές τουρισμού) συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις υπηρεσίες της SPEED προς τους τοπικούς φορείς.

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα:

• Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής ΡΣΑ2021 (ΟΡΣΑ)

• Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πρέβεζας και Κοζάνης για την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013

• Σύμβουλος Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης έργων-δράσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας κατά την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ).

• Καταγραφή και αξιολόγηση των αντισταθμιστικών δράσεων των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών σε δέκα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (ΑΝΚΟ/ Νομαρχία Κοζάνης)

• Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για την κάλυψη των κριτηρίων της διαχειριστικής επάρκειας της Δ’ προγραμματικής περιόδου (Φορείς Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Νομαρχία Αθηνών κ.ά.)

• Σχεδιασμός Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε 16 περιοχές για λογαριασμό Δήμων και άλλων Τοπικών Αναπτυξιακών Φορέων.

• Μελέτη Σκοπιμότητας λιμένος Αιδηψού

• Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την ίδρυση Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αμαρουσίου

• Κατάρτιση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Δ΄ Προγραμματική Περίοδος) σε 5 περιοχές.

• Ενδιάμεση Αξιολόγηση τοπικών προγραμμάτων LEADER+ σε 3 περιοχές

• Μελέτης ανάδειξης περιοχών εξαρτώμενων από την αλιεία στην περιοχή του Νομού Πρέβεζας.

• Μελέτες κόστους–οφέλους σε έργα κοινής ωφέλειας 12 Δήμων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές (Πρόγραμμα EQUAL, Αναπτυξιακή Σύμπραξη ‘ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ’).

• Προγράμματα Local Agenda 21 σε Κύπρο και Συρία.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA