Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η SPEED παρέχει τις ακόλουθες μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες:
1. Υπηρεσίες Αξιολόγησης, Διοίκησης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών Έργων
• Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.
• Αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων.
• Ωρίμανση, διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχος έργων.

2. Υπηρεσίες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης
• Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
• Εκπόνηση σχεδίων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. αναπτυξιακές μελέτες και έρευνες
• Αναδιοργάνωση, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη φορέων και επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας.

3. Υπηρεσίες Κατάρτισης, Αξιολόγησης και Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων
• Οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες κόστους/οφέλους και μελέτες σκοπιμότητας και αξιολόγησης επενδύσεων.
• Διερεύνηση και αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νέων επενδύσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων καινοτόμου επιχειρηματικότητας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

4. Υπηρεσίες Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης
• Σχεδιασμός, αξιολόγηση, χρηματοδότηση και διαχείριση περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων και προγραμμάτων.
• Μελέτες και σχέδια αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001) και οικολογικής σήμανσης (ECOLABEL).
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA