Δημόσια Διοίκηση

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τη δημόσια διοίκηση και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα ακόλουθα:

• να σχεδιάζουν και να αξιολογούν αναπτυξιακά έργα και επιχειρησιακά προγράμματα

• να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διοίκησης και διαχείρισης

• να αναπτύσσουν, να πιστοποιούν και να συντηρούν Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας

• να τηρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των κανονισμών και να συντάσσουν τα απαιτούμενα Δελτία και Εκθέσεις.

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα:

• Ex ante αξιολόγηση του ΕΠ «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

• Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας στη Προγραμματική Περίοδο 2014-20120 (ΓΓΕΤ)

• Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σε 3 ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΕ, Κρήτης)

• Εκπόνηση της έκθεσης στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 1083/2006» (συνεργασία με ΙΟΒΕ)

• Σύμβουλος Υποστήριξης για την σύνταξη του Προγράμματος Δράσης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής  (Οργανισμός Αθήνας, ΟΡΣΑ)

• Αξιολόγηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων α) του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και β) του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ

• Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Φορέων-Δικαιούχων του ΕΣΠΑ: α) ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», β) Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών NATURA, γ) ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

• Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Συντονισμού για την υλοποίηση των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας σε Κιλκίς, Δράμα και Ξάνθη (πρόγραμμα «ΚΠ INTERREG III A/ PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία»)

• Τεχνικός Σύμβουλος για τον έλεγχο των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια»/ Γ’ ΚΠΣ

• Σύμβουλος Διαχείρισης α) ΠΕΠ Βορ.Αιγαίου/Β΄ΚΠΣ και β) Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» ΕΠΠΕΡ/Β΄ΚΠΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ).

• Ενδιάμεση αξιολόγηση των Δράσεων LEADER σε 3 περιοχές

• Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 της Κύπρου και τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (Υπ. Γεωργίας Κύπρου)

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA