Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές, τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα στα ακόλουθα:

• να σχεδιάζουν πολιτικές και ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης συνδυάζοντας την αγροτική οικονομία με τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες

• να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την εφαρμογή Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων τύπου LEADER

• να προωθούν την καινοτομία, την ποιότητα, την αειφορία, την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες στα τοπικά παραγωγικά συστήματα

• να πιστοποιούν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

• να αξιοποιούν τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης των αναπτυξιακών και επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα:

• Ανάλυση SWOT για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης).

• Αποτίμηση του όγκου και της αξίας των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας και της Κύπρου με ονομασία προέλευσης ΠΟΠ και ΠΓΕ (DG Agriculture).

• Αξιολόγηση της εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στην Ελλάδα και Κύπρο (DG Agriculture)

• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των ΚΟΑ ελαιολάδου, οίνου και φρούτων στην Ελλάδα και Κύπρο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).Ελλάδα και Κύπρο (DG Agriculture)

• Κατάρτιση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Δ΄ Προγραμματική Περίοδος) σε 5 περιοχές.

• Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 της Κύπρου και τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

• Μελέτες Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης:

  • Μάνης (Περιφέρεια Πελοποννήσου)
  • Ορεινών / μειονεκτικών περιοχών Βορείου Αιγαίου (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

• Σύμβουλος Αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER II και των τοπικών προγραμμάτων LEADER+ σε 3 περιοχές (Βορ. Πελοπόννησος, Δυτ. Κρήτη, Τρίκαλα).

• Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» / ΚΠΣ ΙΙΙ (Υπ. Γεωργίας).

• Επενδυτικά Σχέδια, Έρευνες Αγοράς, Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών σε 15 επιχειρήσεις του τομέα.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA