Διασφάλιση Ποιότητας

Η SPEED έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 πιστοποιημένο από την TUV NORD- TUV HELLAS, με κύριο στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων των έργων που αναλαμβάνει με απόλυτη δέσμευση στην ποιότητα και την τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

  • Τη διαρκή συμμόρφωση προς τις τιθέμενες από τους πελάτες απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρείας
  • Τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων,
  • Την καθιέρωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και των στόχων για την ποιότητα.

Παράλληλα, η διοίκηση αποδίδει μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία των θεμάτων ποιότητας προς το προσωπικό και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του στη διαχείριση ποιότητας καθώς και τη συνεχή επιμόρφωση του με βάση Ετήσια Προγράμματα Επιμόρφωσης.

Η Πολιτική Ποιότητας και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της SPEED ανασκοπούνται σε τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις στην αγορά.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA