Προστασία Περιβάλλοντος, Διαχείριση Υδάτων

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τη δημόσια διοίκηση, τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις του τομέα στα ακόλουθα:

• να καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια και πολιτικές με βάση τις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς και πολιτικές για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη

• να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας της ατμόσφαιρας, των νερών, του εδάφους και της φύσης

• να αναπτύσσουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001) και οικολογικής σήμανσης προϊόντων και υπηρεσιών (ECOLABEL)

• να αξιοποιούν και να αναπτύσσουν πρακτικές και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και προγράμματα ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης

• να συντάσσουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτες διαχείρισης αποβλήτων και υδροδότησης

• να αξιοποιούν τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων και επιχειρηματικών σχεδίων ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα:

• Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Αττικής και Ανατ. Στερεάς Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

• Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του (ΕΣΠΑ 2014-2020): α)«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» β)«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΥΜΠΕΡΑΑ)» και γ) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης.

• Κατάρτιση Σχεδίου Ανάπτυξης και Λειτουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΟΚΧΕ).

• Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα α) «Ελλάδα-Ιταλία» και β)Στερεάς Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2007-2013).

•  Προγράμματα προώθησης του Κανονισμού EMAS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) σε Ελλάδα, Κύπρο και Συρία και του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος σε Ελλάδα και Κύπρο.

• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 15 περιβαλλοντικά έργα και ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και EMAS σε 14 επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΛΑΡΚΟ, κ.ά.).

• Μελέτη διάθεσης/ διαχείρισης της ιλύος του ΕΕΛ (Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας Λυμάτων) Χανίων.

• Σχέδια διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (ΥΠΕΧΩΔΕ), επικίνδυνων χημικών ουσιών (ΥΠΕΧΩΔΕ), υλικών συσκευασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων (ΛΑΡΚΟ, ΙΓΜΕ), επικίνδυνων αποβλήτων (Υπ. Περιβάλλοντος Κύπρου).

• Στρατηγικό Σχέδιο Συμμόρφωσης της Κύπρου προς το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (Υπ. Περιβάλλοντος Κύπρου).

• Σχέδιο Αντιμετώπισης του Κινδύνου της Κλιματικής Αλλαγής στις Βαλκανικές Χώρες (Πρόγραμμα DAC Βαλκανίων).

• Επιχειρησιακά Σχέδια Καταπολέμησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στις πόλεις Βόλος, Ηράκλειο, Χανιά, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα (ΥΠΕΧΩΔΕ).

• Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή Προτύπου Βιομηχανικής Εφαρμογής σε βιομηχανικές περιοχές (ΕΤΒΑ – Πρόγραμμα LIFE).

• Συντονισμένες Δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στις νήσους Σαντορίνη και Θηρασία (Ταμείο Συνοχής).

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA