11 Απρ 2022

Προδημοσιευμένο πρόγραμμα: Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ»

Προδημοσιευμένο πρόγραμμα: Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ»
Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και η ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.
Ύψος Επένδυσης >€50.000
Ενίσχυση: 10%-55% του ΧΠΕ
Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς, δύναται να ενισχυθούν με τα εξής:
• Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα από 5 έως 15 φορολογικά έτη.
• Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Για το παρόν καθεστώς η επιχορήγηση ορίζεται στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης κάθε επιλέξιμης κατηγορίας δαπανών, εξαιρουμένων των ειδικών κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100%.
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
• Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 5 εκ. € ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκ. € ανά επιχείρηση και τα 20 εκ. € ανά όμιλο.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος είναι οι ακόλουθες:
 Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
 Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως επτά (7) ετών).
 Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.
 Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.
 Άυλα στοιχεία ενεργητικού:
 Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 Μισθολογικό κόστος:
 Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών (δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες δαπάνες).
 Λοιπές δαπάνες:
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 Δαπάνες καινοτομίας: απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσία προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
 Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας: προσωπικό, όργανα, εξοπλισμός, κτήρια, γήπεδα, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης: πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
 Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων: δαπάνες εργασιών αποκατάστασης.
 Παραγωγή Ενέργειας: από ανανεώσιμες πηγές (σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς).
 Δαπάνες εκκίνησης: μόνο για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 Αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης & τηλεψύξης: μόνο για επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ: μόνο για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε συμπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, μετά την προκήρυξη του καθεστώτος.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.
Τα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA