17 Ιουν 2020

Επισκόπηση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020

H «SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑE» υλοποιεί για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, μετά από ανάθεση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, το έργο «Επισκόπηση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020». Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συνολική επισκόπηση και επανεξέταση των επιμέρους περιοχών του ΣΔΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του και να εντοπισθούν σημεία βελτίωσης και απλοποίησής του. Το έργο θα βασιστεί στη συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων και εκτιμήσεων που θα προκύψουν από τη διενέργεια έρευνας πεδίου με δομημένα ερωτηματολόγια σε φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΣΔΕ Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ Υπουργείων, Δικαιούχοι και εμπειρογνώμονες).

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA